Tuesday, 31 March 2020

संसिद्धाः स्याम वयम्।                -शिशुगीतम्
भाषान्तरीकरणम् - षिबुकुमारः के            

 षिबुकुमारः के
संसिद्धाः स्याम वयं, संसिद्धाः स्याम वयं
संसिद्धाः स्याम वयम् एकदा।
ओहो! चित्ते खलु विश्वासः, पूर्णो हि विश्वास:
संसिद्धाः स्याम वयम् एकदा॥

स्वस्तिर्भूयात् सर्वेषां, स्वस्तिर्भूयात् सर्वेषां
स्वस्तिर्भूयात् सर्वेषां  सर्वदा।
ओहो! चित्ते खलु विश्वासः, पूर्णो हि विश्वासः
संसिद्धाः स्याम वयम् एकदा॥

वयं चलाम सम्मिल्य, वयं चलाम सम्मिल्य
वयं चलाम सम्मिल्य एकदा।
ओहो ! चित्ते खलु विश्वासः, पूर्णो हि विश्वासः
संसिद्धाः स्याम वयं एकदा॥

वयं न भीताः केभ्योऽपि, वयं न भीताः केभ्योऽपि
वयं न भीताः केभ्योऽपि साम्प्रतम्।
ओहो ! चित्ते खलु विश्वासः, पूर्णो हि विश्वासः
संसिद्धाः स्याम वयं एकदा॥
संसिद्धाः स्याम वयम्
--------------------------------------------------